5G ACTION: International Guide for Emailing Your Elected Representatives a Notice of Liability

STEP 1: LOOK UP YOUR ELECTED REPS

Note: The template notice below has been verified as being applicable in the countries listed above. We’re verifying that other countries are supported, and will add them here.

For other countries: while have not yet confirmed that this notice is applicable in any other countries, there are additional links to look up elected reps internationally in the comments section at bottom.

STEP 2: COPY-PASTE THIS INTO AN EMAIL (or letter sent via certified mail)

Dear _______,

You are my elected representative. This legal notice of liability is designed to be used as evidence in court if needed and intends to enlighten you and to protect you from attracting civil and criminal liability in relation to your actions and/or omissions surrounding the deployment of 5G technology within your constituency. 4G/LTE small cells form an integral part of the 5G deployment. This 5G technology will cause me to be exposed to wireless non-ionizing electromagnetic radiation against my consent and in my home.

Contamination of my home with 5G may cause damage to my home if it becomes a health risk to me and thus render my home uninhabitable. Irradiating me with wireless non-ionizing electromagnetic radiation against my consent would be an application of force against my person and which causes fear of bodily injury and could be classed as a civil trespass and/or a criminal assault.

Any level of exposure of man-made non-ionizing electromagnetic radiation can be diagnosed by my medical practitioner as an adverse health effect pursuant to the WHO’s International Classification of Diseases ICD-10, code W90 thus rendering any safety limit as set by the government safety standards obsolete as to protecting my health. As needed, I may see my doctor for advice on the 5G issue.

If 5G technology is deployed within your constituency, I expect that you as my elected representative will exercise due diligence to certify that all parties deploying 5G technologies have sufficient insurance cover to compensate for damage or harm caused by the emission of wireless non-ionizing electromagnetic radiation. Please note that this could be a problem, since underwriters such as Lloyds of London do not insure for such harm and damage.

I urge you, as my elected official, to act in the public interest by addressing the potential cumulative harms of densification (the crowding of small cells into a limited area to enable 5G) and insisting that public safety regulatory authorities need to prove that such densification of 5G technology is safe and that any deployment of 5G, Artificial Intelligence (AI), and/or the Internet of Things (IoT), is regulated appropriately to ensure that the national security and the safety and privacy of the public and myself is not compromised.

You need to protect the public from other harmful wireless technologies such as Wi-Fi in schools, “smart” meters on dwellings, and the like, and to replace those technologies with safe and efficient wired technologies, such as Ethernet and/or fiber optics, as the end-nodes of internet delivery systems to dwellings, schools and commercial buildings. Forward-thinking cities are already doing this.

I implore you, as my elected official, to act in the public interest by protecting the public and myself from being persecuted by the passing of laws that restrict the Courts, law enforcement agencies, municipal councils and local governments from taking action to protect the public from harm to health and damage, caused by 5G and other wireless technologies.

I am genuinely concerned for your welfare, the general public and mine, and this is a situation of the utmost urgency. I have studied the relevant facts and am thus aware of the danger. As a result I am in fear and I take the risk of harm and damage to me very seriously.

To help bring you up to speed on this extremely important topic, please go to the5Gsummit.com, and listen for free to what 40 highly regarded experts inclusive of scientists, medical practitioners and lawyers from around the world have to say on the 5G subject. Experts who are not censored by the telecommunications industry, nor their captured governments, nor the captured media. Further, to assist with your education, please look at the Bio-initiative Report 2012 (updated 2017) – A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF) bioinitiative.org and Physicians for Safe Technology – 5G Mobile Communications mdsafetech.org.

I implore you as my civic leader, and as my elected representative to get educated on this important topic, and show me by your decisions, actions and omissions that you are taking precautionary steps to address the risk of harm to me and all the people within your constituency.

As an elected official I believe you are at risk of being liable if you do not take appropriate action to attempt to abate, or prevent such harm to me or the public.

Your people are rising up and I implore you to take leadership and be a champion for the health and safety of all of us. If you do, many voters, legislators and I will wholeheartedly support and campaign for you.

Sincerely,
[Your Name]

STEP 3: GET CONNECTED WITH GROUPS WHERE YOU LIVE

Below are just several of the hundreds of groups forming to stop the unsafe and unlawful deployment of 5G. Please add your group via the comments below!

Leading Organizations

Grassroots Activism & Research

 • I live in The Netherlands and 5G is a big concern for many. However all actions stem from local groups like:

  Burgerinitiatief 5G Den Haag, StopUMTS, Burgerbelang 5G Rotterdam, Actiegroep Verminder Electrosmog, CPLD Vereniging en Stichting EHS.

  The governmental committee for Economical business and Climate contains (among others):
  Maurits von Martels (CDA),
  Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD),
  Joba van den Berg (CDA),
  Frank Futselaar (SP),
  Laura Bromet (GL),
  Arne Weverling (VVD),
  William Moorlag (PvdA),
  Isabelle Diks (GL en voorzitter van de commissie).

 • Dragi _______,

  Vi ste moj izvoljeni predstavnik. To pravno obvestilo o odgovornosti je zasnovano tako, da se po potrebi uporabi kot dokaz na sodišču in vas želi razsvetliti in vas zaščititi pred pritegovanjem civilne in kazenske odgovornosti v zvezi z vašimi dejanji in / ali opustitvami, ki zadevajo uvajanje tehnologije 5G v vašem volilnem okraju. Majhne celice 4G / LTE so sestavni del uvajanja 5G. Ta tehnologija 5G bo zaradi moje privolitve in v mojem domu izpostavljena brezžičnemu neionizirajočemu elektromagnetnemu sevanju.

  Kontaminacija mojega doma s 5G lahko povzroči škodo na mojem domu, če to postane tveganje za zdravje in s tem postane moj dom neprimeren. Obremenitev z brezžičnim neionizirajočim elektromagnetnim sevanjem proti mojemu soglasju bi bila uporaba sile proti moji osebi, ki povzroča strah pred telesnimi poškodbami in bi jo lahko opredelili kot civilno kršitev in / ali kriminalni napad.

  Zdravnik lahko vsako raven izpostavljenosti človeškemu ionizirajočemu elektromagnetnemu sevanju diagnosticira kot škodljiv vpliv na zdravje v skladu z Mednarodno klasifikacijo bolezni WHO ICD-10, oznaka W90, s čimer postane vsaka varnostna meja, ki jo določa vladna varnost standardi zastareli za varovanje mojega zdravja. Po potrebi se lahko posvetujem s svojim zdravnikom za nasvet glede vprašanja 5G.

  Če je tehnologija 5G nameščena v vašem volilnem okrožju, pričakujem, da boste kot moj izvoljeni zastopnik skrbno pregledali, da imajo vse stranke, ki uporabljajo tehnologije 5G, zadostno zavarovalno kritje za nadomestilo škode ali škode, ki jo povzroči emisija brezžičnega neionizirajočega elektromagnetnega sevanja. . Upoštevajte, da bi to lahko predstavljalo težave, saj zavarovalcev, kot so Lloyds iz Londona, ne zavarujejo za tako škodo in škodo.

  Pozivam vas kot svojega izvoljenega uradnika, da delujete v javnem interesu, tako da se lotite morebitnih kumulativnih škodljivih snovi (zgoščanje majhnih celic na omejenem območju, da bi omogočili 5G) in vztrajate, da morajo regulativni organi za javno varnost dokazati, da takšno zgoščevanje tehnologije 5G je varna in da je vsaka uporaba 5G, umetne inteligence (AI) in / ali interneta stvari (IoT) ustrezno urejena, da se zagotovi, da nacionalna varnost ter varnost in zasebnost javnosti in mene ne ogrožena.

  Javnost morate zaščititi pred drugimi škodljivimi brezžičnimi tehnologijami, kot je Wi-Fi v šolah, “pametnimi” števci na stanovanjih in podobno, ter jih zamenjati z varnimi in učinkovitimi žičnimi tehnologijami, kot sta Ethernet in / ali optična vlakna. , kot končna vozlišča sistemov za dostavo interneta v stanovanja, šole in poslovne stavbe. Mesta, ki razmišljajo napredno, to že počnejo.

  Prosim vas kot mojega izvoljenega uradnika, da delate v javnem interesu, tako da zaščitite javnost in sebe pred preganjanjem zakonov, ki sodiščem, organom pregona, občinskih svetov in lokalnih oblasti omejujejo pri ukrepanju za zaščito javnosti od škode za zdravje in škode, ki jo povzročajo 5G in druge brezžične tehnologije.

  Resnično sem zaskrbljen za vaše dobro počutje, širšo javnost in moje, in to je zelo nujno. Ko sem preučeval ustrezna dejstva in se tako zavedam nevarnosti, doživljam strah in tvegam škodo in škodo, ki je zame zelo resna.

  Če želite pomagati pri hitrejši tej izjemno pomembni temi, obiščite spletno stran the5Gsummit.com in brezplačno poslušajte, kaj na temo 5G govori 40 zelo cenjenih strokovnjakov, vključno z znanstveniki, zdravniki in odvetniki z vsega sveta. Strokovnjaki, na katere telekomunikacijska industrija ni cenzurirana, niti njihove zajete vlade, niti zajeti mediji. Za pomoč pri izobraževanju si oglejte poročilo o bio-pobudi za leto 2012 (posodobljeno 2017) – utemeljitev standardov javne izpostavljenosti za biološko osnovo za elektromagnetna polja (ELF in RF) bioinitiative.org in Zdravniki za varno tehnologijo – 5G Mobile Komunikacije mdsafe.org.

  Prosim vas za mojega državljanskega voditelja in kot mojega izvoljenega predstavnika, da se izobrazite o tej pomembni temi in mi s svojimi odločitvami, dejanji in opustitvami pokažete, da sprejemate previdnostne ukrepe za obravnavo tveganja škode meni in vsem ljudem znotraj svojo volilno enoto.

  Kot izvoljeni funkcionar se šteje, da ste odgovorni, če ne sprejmete ustreznih ukrepov za zmanjšanje ali preprečevanje take škode meni ali javnosti. Zato pritegnete odgovornost bodisi v civilni bodisi v kazenski pristojnosti.

  Prosim, da prevzamete vodstvo in ste prvak za zdravje in varnost vseh nas. Če to storite, vas bomo številni volivci, zakonodajalci v celoti podpirali in se potegovali.

  Lep pozdrav,
  [Tvoje ime]

 • 5G: An Existential threat to our Health, Privacy and Freedom
  [This is the video of my testimony before the Dearborn Heights City Council, (7/23/2019)
  Approximately 40 minutes, 1600 views as of 08/10/2019]
  https://www.youtube.com/watch?v=nPITup9oZRY&

  Bruce Cain’s articles on Stopping 5G and Smart Meters
  BRUCE CAIN·WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019
  https://www.facebook.com/notes/bruce-cain/bruce-cains-articles-on-stopping-5g-and-smart-meters/3487060457986584/

  We must demand that Trump and our our political leaders – Globally – Stop the Rollout of 5G Death Antennas
  BRUCE CAIN·THURSDAY, AUGUST 15, 2019
  https://www.facebook.com/notes/bruce-cain/we-must-demand-that-trump-and-our-our-political-leaders-globally-stop-the-rollou/3449913501701280/

  A Primer on the threats of 5G/Smart Meters and the Internet of Things to our Health, Privacy and Freedom
  https://www.facebook.com/notes/bruce-cain/a-primer-on-the-threats-of-5gsmart-meters-and-the-internet-of-things-to-our-heal/3383925891633375/

  5G & Smart Meters are an Existential threat to our Health, Privacy and Freedom
  BRUCE CAIN·TUESDAY, JULY 23, 2019 481 Reads
  https://www.facebook.com/notes/bruce-cain/5g-smart-meters-are-an-existential-threat-to-our-health-privacy-and-freedom/3384442691581695/

 • Please, we need help with legal advise in Spain..we contacted lots of lawyers but non is willing to help…

 • Thank you so much for your work, Josh! It’s amazing how the movement grows!

  NORWAY: Parliament of Norway (Stortinget) https://www.stortinget.no/no/Stottemeny/kontakt/Partier-og-representanter/Representantenes-e-postadresser/
  Government officials and elected representatives in counties (Fylkesting) https://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/

  Information about the Parliament: https://www.stortinget.no/en/In-English/
  administrative divisions: https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Norway#Administrative_divisions

  Excellent Norwegian blog by Einar Flydal! https://einarflydal.com/
  Facebook group “Stopp 5G” https://www.facebook.com/groups/1657082771051980/

  • Thanks so much for this Per!! Is this message demonstrating liability applicable to us here in Norway?

   I live in Bergen. Where are you?

   Best wishes,
   Gabrielle Bergan

 • Kate Caldwell,

  Groups of people are organising across the country to have the discussion that the Teleco’s are not prepared to have in New Zealand. We led the way to Nuclear Free NZ. Can we do it again…yes.

  This is especially to do with health.

  Recently groups have sprung up in Albany, Waiheke Island, Mangawhai, Torbay, West Auckland – Coromandel, Tauranga, Wanganui, Wellington, Nelson, and the Golden Bay/Takaka area so there is a grassroots movement spreading like mushrooms – because inherently there is a distrust of corporates, world wide as well as a reticence to believe in what our Governments are saying and not necessarily doing.

  https://www.ourplanet.org/…/sue-grey-the-urgency-to-educate…

  5G-Free New Zealand
  I highly recommend visiting the Understanding EMFs page. Cece is great at explaining how to hard-wire especially.

  • I live in Central Auckland New Zealand and am trying to figure out who I can send this templated letter too? The link sadly doesn’t work. Can someone help please. Can I send this to Jacinda? She has to send a reply if I send her something I believe. Many thanks

 • I am 70 year old Irish woman who is extremely ill at present. Does anyone have any advice please?
  I have spent many thousands on dental and other medical consultants and nutrients going abroad and protective clothing etc
  This country does not recognize this condition
  Many thanks for this great summit
  Mary

  • Thank you so much for all you are doing and I’ve learnt so much from this amazing summit. I’m English living in the south of France, and nobody seems to know anything about the dangers of 5G here and when I try to talk about it people just glaze over and look at me as if I’m a nutcase . Regarding the internet, France is one of the most censured European countries so it’s difficult to access free information. My boyfriend is French and we can’t find much about 5G on French websites. I would like to take action and translate the email, does anyone know who I could send it to specifically in France. I’ll send it anyway to Belgium and the UK. Thank you.

 • FRANCE NEED YOUR HELP

  i sent from my own part dozens of emails to french deputees and ministers

  we NEED a version for FRANCE at least to start in EUROPE !

  Please, can you help us? LA FRANCE ! L’EUROPE !

  MERCI !

  5G internanional Appeal representant for France .

 • The Netherlands
  Ministerie can Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  Minister: E.D. (Eric) Wiebes (VVD)
  Staatssecretaris: M.C.G. (Mona) Keijzer (CDA)
  Postbus 20401
  2500 Den Haag
  Dit heb ik per email via het contactformulier vh Rijksoverheid gestuurd:
  Geachte mw. M.C.G. Keijzer,
  Mijn schrijven betreft de 5G technologie, die uw ministerie als ‘veilig’ bestempelt (volgens het Journaal van 9 sep 2019). Om u op het tegendeel te wijzen vraag ik u de volgende sites en rapporten in te zien:
  Bio-initiative Report 2012 (updated 2017) – A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF), bioinitiative.org, en Physicians for Safe Technologies – 5G Mobile Communications, mdsafetech.org. Bij de laatste zal u oa verslagen zien van inwoners van steden waar 5G al operationeel is.
  De veiligheid en welzijn van onze kinderen, families, vrienden en landgenoten, daar doen we het toch voor? Heb svp het lef om de juiste beslissingen te nemen, ook in het gezicht van grote economische belangen. Stuur op veiligheid. Stop de 5G.
  Hoogachtend,
  _____________
  (There is a lot more to say but you are limited to 5000 characters and attachments are not allowed. Any suggestions for improvements or alternatives are welcome.)

 • Can this be edited to send to a UK council who have already allowed the deployment of 5G infrastructure and tech???

  It would appear that our Local authority have been running “Proof of concept” trials since around 2016.

  So, my family and I are already suffering through greedy councils, so is that document suitable for them?

  Thank you for any help/advice you can give us.

 • Our government don’t care about the effects. Give them money and you can do anything to the citizens of South Africa. We have already been sold out by our govt to Bill Gates to test the fake coronavirus vaccine on us.

 • This is totally awesome and what a valuable resource you have to us all. I will definitely be using it. I’m in South Africa. Don’t know who our representatives are, but I’ll find out. Thank you again!!

 • I am living in Norway. At this moment they are installing 2 5F Towers on the top of an apartment block which is a few hundred metres away from where I am living. And where children are playing.
  Is there any one who knows if there is any thing or where to send this letter in Norway Oslo.

  Thank you

 • This is a life changing initiative … South Africa needs it urgently, before the 5G networks are completely rolled out.

 • >